Polityka Prywatności

Pomożemy Twojej firmie znaleźć przestrzeń do pracy!

Napisz do nas, a wrócimy do Ciebie z wymarzona ofertą

Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM www.quickwork.com.pl

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookie w serwisie internetowym www.quickwork.com.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez Quickwork.
 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
  1. Serwis: serwis internetowy www.quickwork.com.pl;
  2. Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
  3. Właściciel: Quickwork Sp. z o.o., Wielicka 28B, 30-552 Kraków, Polska NIP 6793179970; wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail:  iod@cavatina.pl
  4. Cookie: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookie najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer.
 1. Celem Polityki jest w szczególności:
  1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookie w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
  2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
 2. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 3. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.
 4. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
  1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 tj. ze zm.);
  2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 tj. ze zm.);
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.
 • 2. Ochrona prywatności i danych osobowych
 1. Dane dotyczące Użytkowników mogą być zbierane przez Właściciela za pomocą formularzy kontaktowych zamieszczonych w Serwisie. Dane osobowe Właściciel może również uzyskać, jeżeli Użytkownik napisze wykorzystując dane kontaktowe podane w Serwisie lub dane kontaktowe wskazane w § 1 ust. 2 lit. c niniejszej Polityki prywatności.
 2. Dane dotyczące Użytkowników będą wykorzystywane w następujących celach:
 1. udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do Właściciela za pośrednictwem formularzy kontaktowych umieszczonych w Serwisie lub
  z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w Serwisie lub za pomocą danych kontaktowych wskazanych w § 1 ust. 2 lit. c niniejszej Polityki prywatności – w oparciu o konieczność realizacji prawnie uzasadnionego interesu Właściciela w postaci udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 2. prowadzenia marketingu bezpośredniego oraz przesyłania informacji marketingowych i ofert handlowych z wykorzystaniem danych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie – na podstawie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Właściciela w postaci prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, a więc art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym zgodnie z przepisami art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne potrzebna jest dodatkowa zgoda na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji w celu prowadzenia działań marketingowych.
 1. Dane Użytkowników będą wykorzystywane przez Właściciela:
 1. w przypadku udzielania odpowiedzi na zapytanie skierowane do Właściciela – do czasu udzielenia odpowiedzi na to zapytanie lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 2. w przypadku prowadzenia marketingu produktów i usług własnych – do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub do czasu wycofania zgody na prowadzenie marketingu bezpośredniego oraz przesyłania informacji marketingowych i ofert handlowych.
 1. Dane Użytkowników mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi wyniknąć w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu. W takim przypadku dane Użytkowników będą wykorzystywane w oparciu o konieczność realizacji  prawnie uzasadnionego interesu Właściciela w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane dotyczące Użytkowników zostaną bezpowrotnie usunięte z baz danych Właściciela.
 2. Dane Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym,
  w zakresie niezbędnym do realizacji powyżej wskazanych celów ich przetwarzania. Są to podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów zawartych z Właścicielem. Odbiorcami danych Użytkowników mogą być również organy publiczne z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.
 3. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 4. Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 5. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 6. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane, Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
  1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
  3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 • 3. Cookies
 1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 2. W Serwisie używamy następujących plików Cookie:

Nazwa pliku

Okres ważności

Przeznaczenie

Opis

pll_language

1 rok

Analiza i monitoring

Służy do przechowywania informacji o aktualnym języku
w jakim wyświetlana jest strona dla Użytkownika.

 1. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika;
  3. tworzenia statystyk;
  4. utrzymania sesji Użytkownika;
 2. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 4. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 6. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie.
 7. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 8. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 9. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.
 • 4. Postanowienia końcowe
 1. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

 

Porozmawiajmy o Twoim biurze

Bartosz Mach
Bartosz Mach Leasing Manager Wrocław Umów rozmowę
Natalia Jaglińska
Natalia Jaglińska Leasing Manager – Kraków Umów rozmowę
Krzysztof Wilczak
Krzysztof Wilczak Leasing Manager Wrocław Umów rozmowę
Tomasz Zydorek
Tomasz Zydorek Leasing Manager – Gdańsk Umów rozmowę
Sylwia Wasilewska
Sylwia Wasilewska Leasing Manager – Katowice Umów rozmowę